SOĞUKSU MİLLİ PARKI’NDA NELER OLUYOR?

24.04.2023

 

SOĞUKSU MİLLİ PARKI’NDA NELER OLUYOR?

İlgili Kamu Kurumlarının Uyarılarına Rağmen, Kızılcahamam Belediyesi, 

Milli Park İçerisindeki İzinsiz ve Ruhsatsız (Kaçak) Yapılaşmaya DEVAM EDİYOR!

Ankara ili, Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkı1959 yılında ilan edilmiş ülkemizin üçüncü milli parkıdır.

"Bozkırdaki Orman" olarak adlandırılan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı; Batı Karadeniz'den İç Anadolu'ya geçiş kuşağında yer alan iklim, bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Volkanik bir saha üzerinde yükselen Milli Park sık ve gür karaçam ormanları, içme suyu kaynakları, kara akbaba yaşam alanı, 1’inci derece doğal sit niteliğinde olan milyonlarca yıllık fosil ağaçları, endemik dağ lalesi, Atatürk Çamı mevkii, günü birlik piknik alanları ve konaklama tesisleri ile eşsiz doğası içinde dinlenme imkânı veren güzelliklere sahiptir.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nın “1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı-UDGP” 2008 yılında yürürlüğe konulmuştur (Foto-1). 2022 yılında da revize edilmiştir. Milli Park içerisinde yapılacak tüm faaliyetler bu plan hükümlerine uygun olarak yürütülmek zorundadır.

 

               Foto-1: Soğuksu MP UDGP-2008   


                                Foto-2: Kızılcahamam Belediyesine Ait Parseller

 

Milli Park içerisinde; mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait “Kızılcahamam ilçesi, Yenice mahallesi 789 ada 1 ve 2 numaralı parseller” bulunmaktadır (Foto-2). Parsellerdeki ormanların büyük bir kısmı sıkışık ya da girift kapalılıktadır (Tepe kapalılığı % 100'den fazla).

Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında; Ankara Kalkınma Ajansı ile Kızılcahamam Belediyesi arasında,  2022 yılı şubat ayında, 10 Milyon TL bütçeli "Soğuksu Milli Parkı – Karagöl Sürdürülebilir Turizm Koridoru" Projesi için sözleşme imzalandı.

Soğuksu Milli Parkı – Karagöl Sürdürülebilir Turizm Koridoru Projesi kapsamında;

§  Kızılcahamam Belediyesince; kendisine ait 789 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde izinsiz ve ruhsatsız (kaçak) olarak inşaat yapılmaya başlanmıştır. (Foto-3,4)

§  İnşaat çalışmaları, 2022 yılında revize edilen Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı UDGP hükümlerine uygun olarak yürütülmek ZORUNDADIR.

§  Kızılcahamam Belediyesince, İnşaata başlamak için ilgili kurumlardan gerekli izinler ALINMAMIŞTIR.

 Foto-3,4: “789 ada, 1 ve 2 parsellerde” Kızılcahamam Belediyesince Yapılan Kaçak İnşaat

 

§  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerince inşaat yapılan yerin imar planı henüz TAMAMLANMAMIŞTIR.

§  Turizm yatırımı veya kısmî turizm işletmesi belgesi alınmadan, ilgili idarece yapı/inşaat ruhsatı DÜZENLENEMEZ.

§  Ayrıca, bir kısmı Kızılcahamam Belediyesinin 789 ada/2 nolu parselinde, bir kısmı da Milli Park sahası içinde kalan DSİ’ye ait kanal, Başbakanlığın 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar Genelgesine” AYKIRIolarak Kızılcahamam Belediyesince KAPATILMIŞTIR. 2023 yılı Mart ayı içerisinde; DSİ’den uygun görüş alınmadan böyle bir işlemin tesis edilemeyeceğine dair DSİ’nin yazılı görüşü Kızılcahamam Kaymakamlığına iletilmiş olmasına rağmen bahse konu Genelge hükümleri doğrultusunda Kızılcahamam Kaymakamlığınca bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. (Foto-5,6)

  Foto-5,6: DSİ’ye Ait Dere Yatağındaki Kanal, 2006/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Kızılcahamam Belediyesince Kapatılmıştır.

 

§  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile diğer kurum yetkililerinin sözlü ve yazılı uyarılarına rağmen Milli Park içeresindeki kaçak inşaat çalışmaları devam etmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar”bölümündeki 32’nci maddede yer alan hükmü doğrultusunda İNŞAATIN DERHAL DURDURULMASIgerekmektedir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURURUZ. 24.04.2023

       TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ