21 MART ULUSLARARASI ORMANLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

21.03.2024

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

21 MART ULUSLARARASI ORMANLAR GÜNÜ

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl farklı bir temayla kutlanan 21 Mart Uluslararası Ormanlar Günü’nün bu yılki teması "Ormanlar ve İnovasyon (Yenileşim)", sloganı da "Daha iyi bir dünya için yeni çözümler" olarak belirlenmiştir. Ancak ülkemizde bırakın yeni çözümleri, noksanlıkları bulunmasına rağmen eski uygulamaları arar hale geldik.

Mevcut iktidarın ormancılık bilim ve tekniğine aykırı politika ve uygulamaları sonucunda; ormanlarımız tahrip edilmekte ve her ne kadar iktidar orman alanlarının arttığını iddia etse de azaldığı sağduyu sahibi kamuoyunca bilinmektedir. Kamuoyunda, orman alanlarındaki bu azalmanın en önemli nedeninin orman yangınları olduğu algısı yaratılsa da en önemli nedenlerin başında; aşırı odun üretiminin yanı sıra orman alanlarından verilen her türlü izinler ile orman sınırları dışına çıkarılan alanlar gelmektedir.

Ormancılık ve ormanlarla doğrudan veya dolaylı çok sayıda hukuksal düzenleme mevcut olmakla birlikte, ormanların korunması, yönetimi ve işletilmesinde temel yasa olan 6831 sayılı Orman Kanunu, çıkarıldığı 1956 yılından bu yana 45 kez değişikliğe uğramış olup yapılan tüm değişikliklerin üçte ikisinden fazlası mevcut iktidar döneminde gerçekleşmiştir.

İktidarın özellikle son yıllarda yürürlüğe koyduğu yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle, madencilik ve turizm amaçlı tahsisler oldukça kolaylaşırken, Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18’inci maddelerine ait yönetmelikle ormancılık dışı amaçlarla yapılan tahsislerin kapsamı daha çok genişletilmiştir. 6831 sayılı Kanuna 2018 yılında eklenen Ek Madde-16’ya göre; orman alanları yapılaşma amaçlı olarak, Cumhurbaşkanının imzasıyla orman dışına çıkarılmaya başlanmış, bu alanların işgalcilerine satışını düzenleyen değişiklik ise 2022 yılında yürürlüğe girmiştir.

2022 yılsonu itibariyle, bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan alan toplamı 645.000 ha; Orman Kanunu’nun 16, 17/3 ve 18’inci maddeleri kapsamında verilen izinlerin genel toplamı ise 896.052 ha olmuştur. Bu izinlerin 567.664 ha’ı 2003-2022 yılları arasında yani mevcut iktidar döneminde verilmiştir.

Anayasanın 169’uncu maddesine aykırılığı bir yana, “orman” sayılan yerlerin daraltılmasını sürekli kılan Ek Madde-16 ile orman sınırları dışına çıkarma işleminde yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu madde kapsamında 2018 yılından bugüne kadar; 1 Bakanlar Kurlu Kararı ve 26 Cumhurbaşkanı Kararıyla 30.590.213,349 m2 (3.059 ha/4.284 futbol sahası) büyüklüğündeki ormanlık alan orman rejiminden çıkartılarak yapılaşmaya hazır hale getirilmiştir. Bu madde uygulaması, orman alanlarının tam anlamıyla yerleşim ve talanına olanak sağlayacak, hatta bu düzenleme 2/B uygulamasından çok daha yıkıcı sonuçlara neden olacaktır

İktidar, ormanları doğal bir varlık olarak değil de paraya ve belli çevreler için imtiyaza dönüştürebileceği arazi olarak görmekte ve ormanları bu anlayışla yönetmektedir. Bunun için ormancılık mevzuatı ve örgüt yapısını günden güne değiştirerek, ülke ormancılığını kafalarındaki kalıba sokmaya çalışmaktadırlar. Diğer sektörlerde olduğu gibi ormancılık sektöründe de taşeronlaştırma hamleleri devam etmektedir. Meslektaşlarımız ve diğer çalışanlar, kadro karşılığı değil bir yıl süreli sözleşmelerle istihdam edilmekte; böylece kendilerine biat etmeyerek, ormancılık bilim ve tekniğine göre çalışanlar üzerinde siyasi baskı kurulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Derneğimiz, yüz yıllık geçmişinden gelen Cumhuriyetçi gelenekler ışığında ülke ormancılığının ulusal çıkarlara, akla ve bilime uygun olarak yapılandırılması, kamu yararı ilkesi doğrultusunda doğanın, çevrenin ve ormanlarımızın korunması yönündeki mücadelesine her zamanki kararlılığı ile devam etmektedir. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve doğaseverlerin 21 Mart Uluslararası Ormanlar Gününü kutluyoruz.

 Saygılarımızla.                                                        

                            

 TOD 57. DÖNEM YÖNETİM KURULU